Śląscy Samorządowcy z dumą i radością chcą kształtować kulturę i poprawiać jakość edukacji. 

Śląscy Samorządowcy z dumą i radością chcą kształtować kulturę i poprawiać jakość edukacji. 
 • 2024-03-27

Śląscy Samorządowcy wiedząc jak ważne jest przekazywanie kultury i tradycji regionalnych, zaprezentowali program na przyszłą kadencję samorządową w obszarze kultury i edukacji. Wskazano na konieczność uwzględnienia w ofercie kulturalnej wszystkich środowisk oraz stałego podnoszenia jakości edukacji zarówno językowej, jak i zawodowej.  

Tak to już jest, że w naszych rodzinach przekazywaniem kultury, tradycji i dbaniem o edukację najczęściej zajmują się kobiety. Dlatego też dziś, w imieniu Śląskich Samorządowców o projekty kulturalne i edukacyjne upominają się Panie. Jeśli sami nie zadbamy o instytucjonalne wsparcie projektów pogłębiających kulturę i tradycję obecną w naszym regionie, to nikt tego za nas nie zrobi. Dbajmy wspólnie o tradycję – zarówno tą zakorzenioną tu od pokoleń, ale i tą przyniesioną z wielką powojenną migracją, a wrosłą już w nasze opolskie DNA. Wielokulturowość, muzykalność regionu, piękna różnorodność jest doskonałym fundamentem do kształtowania dobrych rozwiązań edukacyjnych i tworzenia nowych inicjatyw kulturalnych. Podstawowe cele programowe w tym obszarze jakie ma KWW Śląscy Samorządowcy obejmują m.in.:

 • Wspieranie mieszkanek i mieszkańców w rozwijaniu potencjału osobowego i zdobywaniu umiejętności i kompetencji przez całe życie.
 • Poprawę jakości kształcenia w szczególności w zakresie edukacji językowej, mobilność edukacyjna, równa dostępność do edukacji.
 • Programy stypendialne dla młodzieży.
 • Promocję i podnoszenie prestiżu kształcenia zawodowego i działań łączących obszar kształcenia z rynkiem pracy oraz aktywizacją zawodową.
 • Wspieranie rozwoju dwujęzyczności polsko-niemieckiej oraz edukacji w języku regionalnym – śląskim na wszystkich etapach edukacyjnych m.in. poprzez tworzenie odpowiedniej oferty wsparcia placówek dwujęzycznych, szkolenie nauczycieli, przygotowywanie kadr nauczycielskich.
 • Zapewnienie stałego-wyodrębnionego funduszu wsparcia działań na rzecz kultury i edukacji mniejszościowej w postaci konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
 • Podjęcie działań na rzecz stworzenia Centrum Edukacyjnego promującego wielojęzyczność regionu.
 • Wspieranie rozwoju Centrum Dokumentacyjno – Wystawienniczego Niemców w Polsce.
 • Uwzględnienie historii i wielokulturowego dziedzictwa mieszkańców regionu w modernizowanych wystawach stałych i czasowych prezentowanych w placówkach muzealnych i wystawienniczych podległych Marszałkowi Województwa. Zadbanie o uzupełnienie opisów wystaw stałych w wojewódzkich instytucjach kultury o napisy w języku niemieckim, śląskim oraz w miarę możliwości czeskim.
 • Wspieranie lokalnych kół i miłośników historii regionu poprzez ogłaszanie otwartych konkursów ofert umożliwiających popularyzację historii regionu.
 • Utrzymanie funkcjonowania stanowiska Pełnomocnika Zarządu Województwa Opolskiego ds. Wielokulturowości oraz działań Zespołu ds. Wielokulturowości przy Uniwersytecie Opolskim.
 • Utworzenie Międzynarodowego Przeglądu Amatorskich Orkiestr Dętych z uwzględnieniem naszych regionów partnerskich.

Bazując na przedstawionym programie Wicemarszałek Województwa Opolskiego p. Zuzanna Donath-Kasiura powiedziała o kierunku w edukacji w jakim idą Śląscy Samorządowcy.: Wyzwania współczesnego czasu to zarówno szanse, jak i zagrożenia. Chcemy i obiecujemy pełne wsparcie i dążenie do budowania w oparciu o nowoczesną, pozytywną edukację społeczeństwa otwartego, społeczeństwa obywatelskiego, które będzie umiało nie tylko poradzić sobie w tych trudnych czasach ale troszczyć się wzajemnie o siebie. Wiemy jak ważne jest naszym regionie zdobycie “fachu”, dlatego ważna jest dla nas promocja i podnoszenie prestiżu opolskiego szkolnictwa zawodowego. Etos pracy mamy w naszych genach, wykorzystajmy to. Wsparcie musi objąć nauczycieli, uczniów i szkoły w stałym kontakcie z pracodawcami. Rozwijajmy płatne staże w naszych opolskich nowoczesnych firmach. Kolejny element to wzmocnienie roli doradców zawodowych, aby dzieci i młodzież od najmłodszych lat mogły odkrywać i rozwijać swoje talenty. Dobrym kierunkiem jest także wsparcie finansowe pomagające wyrównywać szanse czyli Marszałkowskie Programy Stypendialne dedykowane uczniom szkół zawodowych i artystycznych oraz licealnych. I dla już trochę starszych szeroko rozumiane opolskie kształcenie ustawiczne czyli dofinansowane do studiów podyplomowych, i zdobycie kwalifikacji dla młodzieży od 15. roku życia 9,5 tys. zł na osobę lub do 85 % wartości.

Monika Kabat, kandydatka do Rady Powiatu Oleskiego i animator kultury mówi : Bardzo ważne jest podejmowanie działań na rzecz zachowania i promocji śląskiego dziedzictwa językowego i kulturowego regionu. Pracując w instytucjach kultury mam realny wpływ na te działania i widzę z jakim zaangażowaniem i radością odpowiadają na to młodsi i starsi mieszkańcy. To dobry punkt startowy by wdrożyć więcej imprez promujących nasz region oraz zapoczątkować serię działań promujących język śląski. 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrodzieniu /gdzie pracuję/ mam w planie realizować cykl “wielokulturowa biblioteka”, który przybliży wszystkim, nie tylko dzieciom, lokalne tradycje i kulturę oraz pokaże te nowe i nieznane. Po zakończeniu działań w naszej Gminie chciałabym, aby cykl swoim zasięgiem objął cały nasz region.  

Bardzo leży mi na sercu współpraca i dialog, którego w ostatnich latach brakowało. Nie tylko pomiędzy mniejszościami, ale również na szczeblu samorządowym. Wiem jak ważna jest wspólna wizja działań i realizacja projektów społecznych. Działania kulturalne dostępne dla osób, które na co dzień mają utrudniony dostęp do nich są możliwe właśnie dzięki różnym wspólnym projektom, realizowanym na wszystkich szczeblach samorządowych.

Karolina Trela, kandydatka do Rady Powiatu Krapkowickiego, dyrektorka przedszkola i animatorka kultury, wskazała na kilka ważnych aspektów współpracy samorządowej: 

Chciałabym, aby w naszym powiecie krapkowickim, w końcu była pełna współpraca! Jestem przekonana, że już dość podziału na wieś i miasto! Nikt z nas nie jest ani gorszy, ani lepszy. A tak często jesteśmy traktowani, jako mieszkańcy małych miejscowości, odczuwam to mieszkanka Rozwadzy – małej wioski w powiecie krapkowickim, w gminie Zdzieszowice. Nie to gdzie mieszkamy, ale jakimi jesteśmy ludźmi się liczy. Społeczność się buduje poprzez wspólne ukulturalnienie, wymianę doświadczeń i pasji. To wszystko jest możliwe tylko dzięki współpracy, wspólnym spotkaniom kulturalnym i projektom łączącym pokolenia. Pokazanie pozytywnych stron małych skupisk ludności, ich tożsamości, języków, kultury – łączący pokolenia. Widzimy rozwijającą się w naszym regionie tradycyjną muzykę regionalną, potrawy czy kultywowane zwyczaje. Przykład to „Międzypokoleniowe spotkania kulinarne”. To namacalne zmiany, które uważam, są bardzo ważnym krokiem do rozpoczęcia pięknej współpracy, która może zaowocować silną więzią wszystkich mieszkańców naszego powiatu i powiatów sąsiednich. Ważne jest również aby we wszystkich działaniach nie pominąć żadnej grupy wiekowej! Od najmłodszych po najstarszych możemy się czegoś nowego nauczyć. Jedni od drugich. Jako dyrektor przedszkola /w Leśnicy/, pedagog i germanistka wiem, jak ważne jest aby nauka języka rozpoczynała się już od najmłodszych lat. Nauka przez zabawę i przekazywanie tradycji, nie tylko w placówkach oświatowych, ale również na organizowanych spotkaniach kulturalno – edukacyjnych szybko poprawia jakość edukacji językowej. To też ważny aspekt rozpowszechniania kultury naszego regionu bez wstydu i obaw. Jesteśmy u siebie i czujmy się sobą z dumą i radością. Warto spojrzeć nie tylko na to co dostajemy od innych, ale na to co my możemy dać innym od siebie.