Program wyborczy

Program wyborczy Śląskich Samorządowców

na lata 2024-2029

 

Preambuła

Województwo opolskie to wyjątkowy wśród trzech śląskich województw region (oprócz części województwa śląskiego i województwa dolnośląskiego). Spójność terytorialna województwa, otwarta tożsamość jego mieszkańców i silne przywiązanie do tradycji przy jednoczesnej otwartości na nowoczesność  stanowią wyróżniki regionu. Dbałość o systematyczny rozwój dzięki wykorzystaniu wielokulturowości regionu i innowacyjności, poszanowanie niezbywalnych praw ludzkich oraz wielowiekowych tradycji śląskich, zapewnienie silnej pozycji gospodarczej, bezpieczeństwa i dobrobytu rodzin, budowanie dobrych relacji międzynarodowych oraz silnej pozycji województwa opolskiego w Unii Europejskiej – to nadrzędne cele, jakie stawia sobie Komitet Wyborczy Wyborców Śląscy Samorządowcy (KWW Śląscy Samorządowcy) w swojej działalności.

KWW Śląscy Samorządowcy utworzony został przez ludzi silnie związanych z regionem, którzy nie chcą być utożsamiani z partiami politycznymi ale jednocześnie chcą mieć wpływ na kierunek rozwoju wyjątkowego regionu jakim jest województwo opolskie. Wśród założycieli Komitetu są zarówno członkowie Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego oraz członkowie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, którzy wcześniej współtworzyli KWW Mniejszość Niemiecka, jak i osoby spoza środowiska mniejszości niemieckiej dla których kwestie zachowania wielokulturowości, wielojęzyczności regionu stanowią dobra ponadczasowe, które powinny być zachowane, pielęgnowane i rozwijane z myślą o wszystkich mieszkańcach regionu, niezależnie od ich korzeni i pochodzenia.

Nasze kandydatki i kandydaci w swej działalności czerpią zarówno z wiary, chrześcijańskich tradycji i wartości, jak i europejskiej kultury oraz wielokulturowego bogactwa historycznego Śląska. Jego istotnym elementem jest zamieszkująca ten region ludność mająca polską, śląską czy śląsko- niemiecką tożsamość narodowo-regionalną. Jesteśmy przywiązani zarówno do polskich, jaki i do niemieckich, czeskich oraz oczywiście do śląskich tradycji i otwarci na każdego, kto szanuje ludzką godność i wolność. Z szacunkiem odnosimy się do społecznej różnorodności, praw jednostki i idei wspólnoty.

Pracujemy nie tylko dla dobra naszej Małej Ojczyzny, lokalnej i regionalnej społeczności, ale również na rzecz państwa polskiego oraz europejskiej wspólnoty, której czujemy się integralną częścią. Wierzymy, że różne punkty widzenia, wynikające z różnych doświadczeń, zetknięte ze sobą w procesie dialogu prowadzonym we wzajemnym poszanowaniu, pozwalają wypracować najlepsze rozwiązania i drogi kształtujące teraźniejszość i przyszłość.

Uważamy, że poszanowanie prawa i wolności oraz umiejętność dochodzenia do konsensusu są gwarancją dobrego rządzenia i funkcjonowania państwa i regionu. Bazując na doświadczeniach politycznych naszych kandydatek i kandydatów, czerpiąc z ugruntowanego porządku demokratycznego, a także w poczuciu odpowiedzialności za region, pragniemy czynnie uczestniczyć w życiu politycznym regionu. Wierzymy, że nasze przedstawicielki i przedstawiciele, aktywnie działając w strukturach samorządowych na poziomie gmin, powiatów, województwa, wnoszą do nich unikatowy zestaw kompetencji, wielokulturowy punkt widzenia i bogate doświadczenie oparte częstokroć na ponadnarodowych wzorcach.

Adresatami naszych działań są wszystkie mieszkanki i mieszkańcy województwa opolskiego, bez względu na identyfikację narodową, etniczną czy regionalną. Jesteśmy dumni z bogactwa tych identyfikacji w naszej Małej Ojczyźnie. Szczególną uwagę przykładamy do działań zmierzających do poprawy sytuacji dzieci, seniorów i rodzin.

Celem KWW Śląscy Samorządowcy w 2024 r. jest wprowadzenie naszych przedstawicielek i przedstawicieli do rad gmin, powiatów i do Sejmiku Województwa Opolskiego, a także na stanowiska wójtów i burmistrzów w poszczególnych gminach.

Szanowna Wyborczyni, Szanowny Wyborco, zapraszamy do zapoznania się z zadaniami, które Komitet Wyborczy Wyborców Śląscy Samorządowcy chce zrealizować w kadencji 2024–2029 na wszystkich poziomach samorządu terytorialnego.

 

Obywatelskie i wielokulturowe Opolskie

 • Działania na rzecz zachowania i promocji śląskiego dziedzictwa językowego i kulturowego regionu;
 • Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, nacechowanego zrozumieniem dla konstytucyjnego ładu prawnego oraz podstawowych praw, obowiązków i swobód obywatelskich;
 • Wzmacnianie postaw obywatelskich opartych na chrześcijańskich wartościach, demokratycznym porządku i równości wobec prawa, które są gwarantem wolności, solidarności i sprawiedliwości społecznej;
 • Współpraca samorządów wszystkich szczebli, której celem nadrzędnym jest zrównoważony rozwój regionu i dobrobyt jego mieszkańców;
 • Działania na rzecz promocji i poszanowania praw mniejszości narodowych ietnicznych zamieszkujących nasz region i stanowiących o wyjątkowości Województwa Opolskiego, w szczególności mniejszości niemieckiej;
 • Działania na rzecz pielęgnacji i popularyzacji wielokulturowości Województwa Opolskiego, poprzez stwarzanie dobrych warunków do właściwego rozwoju edukacji, nauki i kultury regionu;.
 • Dążenie do powstania Domu Partnerstwa Europejskiego w naszym regionie, jako miejsca spotkań i dialogu młodzieży, m.in. z naszych regionów partnerskich;
 • Budowanie świadomości społecznej na temat wartości demokracji poprzez odpowiednie ukierunkowanie konkursów ofert dla organizacji pozarządowych;
 • Sukcesywne zwiększanie nakładów finansowych na rzecz wspierania organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert;
 • Kontynuacja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz wdrożenie Europejskiej Inicjatywy Sołeckiej.

 

 

Zdrowi i aktywni mieszkańcy

 • Działania na rzecz wzmocnienia podstawowej opieki zdrowotnej, szczególnie na terenach wiejskich (wsparcie modernizacji infrastruktury POZ, ich doposażenie, zwiększenie liczby miejsc stażowych lekarzy rodzinnych);
 • Zapewnienie systemu transportu medycznego mieszkańcom oddalonym od ośrodków medycznych i POZ;
 • Wzmocnienie systemu rehabilitacji „poszpitalnej” w miejscu zamieszkania;
 • Wsparcie tworzenia sieci klubów seniora, jako miejsc aktywności, integracji i edukacji osób starszych;
 • Kontynuacja programów wsparcia środowisk senioralnych np. Uniwersytetów Trzeciego Wieku;
 • Dalsza realizacja programu Marszałkowskich Kurierów Społecznych oraz wspieranie innych działań w zakresie tzw. „pomocy sąsiedzkiej” skierowanej do osób niesamodzielnych;
 • Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu powstanie obiektów tzw. „opieki wytchnieniowej”. Wsparcie ze środków europejskich działań projektowych nakierowanych na te formy opieki. Wspieranie inicjatywy tworzenia ich w powiatach, gdzie takie formy opieki dziś nie funkcjonują;
 • Realizacja i rozwój Marszałkowskiego Programu Wsparcia Zdrowia Psychicznego obejmującego m.in. wsparcie merytoryczne osób pracujących w tym obszarze;
 • Przygotowanie i realizacja specjalnych regionalnych programów zdrowotnych;
 • Dalsze wspieranie rozwoju wojewódzkich i powiatowych jednostek szpitalnych w celu zapewnienia dostępności do wysokiej jakości usług medycznych;
 • Kontynuacja Marszałkowskich Dni dla Zdrowia – cyklu badań profilaktycznych, działań poprawiających edukację zdrowotną i realizacja ich w każdym z powiatów naszego województwa;
 • Prowadzenie dalszych działań zachęcających kadry medyczne do podejmowania zatrudnienia w województwie opolskim (stypendia, granty);
 • Stworzenie modelu klubów aktywności młodzieży i zajęć pozalekcyjnych – jako jedno z działań zapobiegających odpływowi młodych ludzi z terenów wiejskich i małomiasteczkowych.

 

Gospodarne i bezpieczne Opolskie

 • Pomoc w uzbrajaniu mniejszych ośrodków/stref inwestycyjnych i budowy dróg dojazdowych do nich, jako remedium na wyludniania się obszarów peryferyjnych i stymulant lokalnego rozwoju gospodarczego;
 • Zapobieganie i niwelowanie skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych – odbudowa i wsparcie systemu melioracji, wsparcie inwestycji związanych z gromadzeniem i zagospodarowywaniem wód opadowych, systematyczne i systemowe wzmacnianie Ochotniczych Straży Pożarnych;
 • Kontynuowanie inwestycji przeciwpowodziowych;
 • Stworzenie systemu wsparcia rewitalizacji zaniedbanych nieruchomości w regionie – dotacje i wsparcie merytoryczne dla podejmujących się remontów zaniedbanych i opuszczonych budynków mieszkalnych na cele mieszkaniowe;
 • Wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i technicznego, jako warunek przyciągania nowych inwestycji i rozwoju gospodarczego regionu;
 • Rozwój osobowego transportu kolejowego, komunikacji publicznej, centrów przesiadkowych, ścieżek rowerowych – jako element odciążenia dróg i łatwiejszego dostępu do miejsc pracy i nauki;
 • Zabieganie o stworzenie wspólnego biletu na środki komunikacji publicznej;
 • Przygotowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej dotyczącej rozkładów jazdy środków komunikacji publicznej na terenie woj. opolskiego (docelowo z możliwością zakupu biletów) oraz integracja już istniejących w województwie takich aplikacji;
 • Inspirowanie do wprowadzania nowych rozwiązań komunikacyjnych zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej oraz wynikających z analizy obciążenia i wykorzystania aktualnych rozwiązań, wspieranie inwestycji;
 • Działania mające na celu zwiększenie finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii, niską emisję i termomodernizację;
 • Przeznaczenie dodatkowych środków pomocowych dla gmin borykających się w dalszym ciągu z problemami gospodarki wodno- ściekowej;
 • Wzmacnianie funkcjonowania i inwestycji w opolskich przedsiębiorstwach poprzez dalsze dokapitalizowywanie istniejących funduszy pożyczkowych (regionalnych instytucji finansowych);
 • Wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu na rzecz budowania konkurencyjnej gospodarki województwa opolskiego w ujęciu krajowym, europejskim i światowym.
 • Dążenie do wykorzystania Odry jako drogi transportu wodnego;
 • Dalsze tworzenie sprzyjających warunków do inwestowania, szczególnie przez młodych ludzi na terenach zagrożonych wyludnianiem się;

 

Kultura i edukacja regionu

 • Wspieranie mieszkanek i mieszkańców w rozwijaniu potencjału osobowego i zdobywaniu umiejętności i kompetencji przez całe życie;
 • Poprawa jakości kształcenia w szczególności w zakresie edukacji językowej, mobilność edukacyjna, równa dostępność do edukacji;
 • Programy stypendialne dla młodzieży;
 • Promocja i podnoszenie prestiżu kształcenia zawodowego i działań łączących obszar kształcenia z rynkiem pracy oraz aktywizacją zawodową;
 • Wspieranie rozwoju dwujęzyczności polsko-niemieckiej oraz edukacji w języku regionalnym – śląskim na wszystkich etapach edukacyjnych m.in. poprzez tworzenie odpowiedniej oferty wsparcia placówek dwujęzycznych, szkolenie nauczycieli, przygotowywanie kadr nauczycielskich;
 • Zapewnienie stałego-wyodrębnionego funduszu wparcia działań na rzecz kultury i edukacji mniejszościowej w postaci konkursu ofert dla organizacji pozarządowych;
 • Podjęcie działań na rzecz stworzenia Centrum Edukacyjnego promującego wielojęzyczność regionu;
 • Wspieranie rozwoju Centrum Dokumentacyjno – Wystawienniczego Niemców w Polsce’
 • Uwzględnienie historii i wielokulturowego dziedzictwa mieszkańców regionu w modernizowanych wystawach stałych i czasowych prezentowanych w placówkach muzealnych i wystawienniczych podległych Marszałkowi Województwa. Zadbanie o uzupełnienie opisów wystaw stałych w wojewódzkich instytucjach kultury o napisy w języku niemieckim, śląskim oraz w miarę możliwości czeskim;
 • Wspieranie lokalnych kół i miłośników historii regionu poprzez ogłaszanie otwartych konkursów ofert umożliwiających popularyzację historii regionu;
 • Utrzymanie funkcjonowania stanowiska Pełnomocnika Zarządu Województwa Opolskiego ds. Wielokulturowości oraz działań Zespołu ds. Wielokulturowości przy Uniwersytecie Opolskim;
 • Utworzenie Międzynarodowego Przeglądu Amatorskich Orkiestr Dętych z uwzględnieniem naszych regionów partnerskich.

 

Turystyczne Opolskie

 • Stworzenie mapy alternatywnych dróg komunikacyjnych (szlaków rowerowych, pieszych, konnych, wodnych);
 • Rozwój turystyki kulturowej- bazującej nie tylko na infrastrukturze i architekturze, ale przede wszystkim na walorach kulturowych regionu np. zespołach śpiewaczych, chórach, orkiestrach, izbach i muzeach regionalnych;
 • Promocja wielokulturowego dziedzictwa regionu jako elementu wyróżniającego województwo. Zwiększanie środków na promocję dziedzictwa kulturowego i turystyki regionalnej wraz z dążeniem do skoordynowania współpracy z samorządami w tym zakresie;
 • Rozwój turystyki opartej na szlakach wodnych;
 • Promocja turystyczna regionu, jako element budowania regionalnej tożsamości i dbania o lokalne dziedzictwo kulturowe.