Śląscy Samorządowcy przedstawiają plany w temacie zdrowia

Śląscy Samorządowcy przedstawiają plany w temacie zdrowia
 • 2024-03-20

Kandydaci na radnych sejmikowych i powiatowych przedstawili zobowiązania wynikające z programu wyborczego w obszarze zdrowia oraz polityki społecznej. Wskazali także kierunki działań mających na celu dalszą poprawę opieki zdrowotnej oraz jakości życia mieszkańców województwa opolskiego.

Dzięki wielu inicjatywom samorządu województwa, w których jesteśmy obecni, udało się wesprzeć finansowo podlegające sobie placówki medyczne. Poprzez tworzenie obiektywnych kryteriów dofinansowania ze środków europejskich, wsparto z zaangażowaniem tych środków  oraz środków własnych samorządów bazę leczniczą naszego regionu. Z inicjatywy naszych przedstawicieli w Sejmiku, jak i w Zarządzie Województwa Opolskiego, wielokrotnie występowaliśmy o sprawiedliwe traktowanie naszego regionu w podziale środków NFZ, zwracając uwagę, iż ograniczenia w dostępie do świadczeń zdrowotnych skutkują poszukiwaniem pomocy naszych mieszkańców poza województwem. 

Dbając o stan zdrowia całej społeczności, tworzyliśmy i będziemy tworzyć programy zdrowotne, których celem jest poprawa stanu naszego zdrowia, wczesne wykrywanie chorób, w których podjęcie leczenia daje szansę na wyzdrowienie. Krokiem milowym w obszarze polityki zdrowotnej w ostatnich latach było wsparcie działań oraz utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim, a także przekazanie na rzecz Uniwersytetu, największego naszego szpitala – Wojewódzkiego Centrum Medycznego. Rozwój i udoskonalanie bazy dydaktyczno-klinicznej tego szpitala oraz innych szpitali uczestniczących w nauczaniu medyków, daje nam szansę na uzupełnienie niedoborów kadrowych, które stają się największą przyczyną niewystarczającego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Utworzenie w naszym województwie systemu stypendialnego wsparcia dla studentów kierunku lekarskiego to wielka szansa na dopływ młodej kadry do naszych placówek medycznych. Widzimy potrzebę współdziałania wszystkich samorządów w tworzenie warunków zachęcających młodych pracowników medycznych do pracy w naszym regionie, w tym zachęty do osiedlania się. Będziemy nadal zabiegać o zmiany w systemie ochrony zdrowia zmierzające do większej odpowiedzialności regionalnej, w tym także odpowiedzialności za wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, które usprawnią działania systemu oraz zapewnią sprawiedliwy podziała środków pochodzących z NFZ.

Nasze priorytety obejmują:

 • Wzmocnienie podstawowej opieki zdrowotnej: modernizacja infrastruktury i doposażenie placówek opieki zdrowotnej pierwszego kontaktu, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Planujemy zwiększenie liczby miejsc stażowych dla lekarzy rodzinnych.
 • Zapewnienie systemu transportu medycznego: ułatwienia dostępu do opieki medycznej dla mieszkańców oddalonych od ośrodków medycznych i placówek podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez rozwój systemu transportu medycznego.
 • Wzmacnianie systemu rehabilitacji poszpitalnej: Umożliwienie pacjentom rehabilitacji w miejscu zamieszkania, co przyczyni się do skuteczniejszego powrotu do zdrowia. Wielu samorządów wspiera aktywne np. Stacje Caritas – taką współpracę będziemy rozwijali.
 • Wsparcie dla osób starszych: Tworzenie sieci klubów seniora oraz kontynuacja programów wsparcia środowisk osób starszych, takie jak Uniwersytety Trzeciego Wieku czy Opolski Senior. 
 • Wsparcie osób niesamodzielnych: Inicjowanie i wspieranie mające na celu powstania obiektów opieki wytchnieniowej dla osób niesamodzielnych. Wspieranie inicjatywy tworzenia ich w powiatach, gdzie takie formy opieki dziś nie funkcjonują. Pozyskanie środków europejskich na ten cel. 
 • Rozwój opieki zdrowia psychicznego: Rozwijanie programu wsparcia dla zdrowia psychicznego, obejmujące m.in. wsparcie merytoryczne dla pracowników tego obszaru.
 • Specjalne regionalne programy zdrowotne: Przygotowanie i realizacja programów zdrowotnych dostosowanych do potrzeb poszczególnych regionów.
 • Rozwój jednostek szpitalnych: Wspieranie, rozwój wojewódzkich i powiatowych jednostek szpitalnych w celu zapewnienia wysokiej jakości usług medycznych. 
 • Kontynuacja Marszałkowskich Dni dla Zdrowia i innych programów i inicjatyw profilaktycznych
 • Działania wspierające w zakresie rozwoju tzw. „pomocy sąsiedzkiej” skierowanej do osób niesamodzielnych.
 • Działania na rzecz kształcenia zatrudnienia kadry medycznej: Prowadzenie akcji zachęcających kadry medyczne do podejmowania pracy w naszym województwie poprzez przyznawanie stypendiów oraz grantów. To pozwala pozyskiwania kadry medycznej.

Nasze działania skoncentrowane są na zapewnieniu lepszej opieki zdrowotnej oraz wsparciu społeczności lokalnych. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym inicjatywom województwo opolskie stanie się jeszcze lepszym miejscem do życia i pracy.

Rozpoczynając konferencję Roman Kolek – jako lekarz i osoba o ogromnym doświadczeniu w zakresie rozwiązań prozdrowotnych, powiedział m.in.: Śląscy Samorządowcy jako kontynuator w Sejmiku Województwa Opolskiego stabilnego partnerstwa jakim był klub radnych Mniejszości Niemieckiej, od wielu lat wykazujemy się dużą aktywnością i praktycznymi rozwiązaniami jak np. przekazanie szpitala Wojewódzkiego Centrum Medycznego na rzecz Uniwersytety Opolskiego czy wdrożenie funduszu stypendialnego dla młodych lekarzy. Te rozwiązania się sprawdziły i należy je rozwijać we współpracy z samorządami, żeby młodych ludzi – lekarzy przyciągnąć do pracy w województwie opolskim. 

Radna Sejmiku Wojewódzkiego – Edyta Gola – wskazywała na politykę senioralną – Problem starzejącego się społeczeństwa będzie narastał.  Dlatego ważne jest stworzenie w każdym powiecie czy subregionie godnych warunków do aktywności seniorów, profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji. Kluby seniora, domy dziennego pobytu czy mieszkalnictwo wspomagające to wzorcowe formy wsparcia dla naszych seniorów. Dużą rolę w tym zakresie pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu realizacją np. Centrum Usług Społecznych. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, głównie chorych, starszych i z niepełnosprawnościami w miejscu ich zamieszkania czy usługi sąsiedzkie to narzędzia, które dzięki środkom europejskim mogą być realizowane w naszych miejscowościach. Bardzo ważne są również przejściowe formy wsparcia dla osób wymagających opieki poszpitalnej – opieka deinstytucjonalna, edukacja, przeszkolenie i pomoc rodzinie w zapewnieniu wsparcia. 

Rozpoczynając aktywność zawodową, mierzymy się ze stresem związanym z szybkim tempem życia. Często przekłada się to na diagnozowanie u naszych młodszych mieszkańców problemów psychicznych, którym musimy przeciwdziałać oferując dedykowane programy wsparcia. 

Wicestarosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego – Józef Gisman mówił – Dla subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego, ale i dla całej społeczności województwa priorytetowa jest rozbudowa kozielskiego szpitala. Spójne działanie na każdym szczeblu samorządu pozwolą na przyspieszenie tego niezbędnego procesu. Życie dyktuje także konieczność utworzenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na bazie istniejącego szpitala w Kędzierzynie. Taka realizacja oraz skupienie opieki dla osób starszych w nowym tzw. “Centrum Zdrowia 75+” w znacznym stopniu pozwoli lepiej zadbać o zdrowie seniorów. W czasie gwałtownego wzrostu chorób nowotworowych bardzo potrzebny jest także Oddział Chemioterapii w naszym szpitalu. Ogrom działań profilaktycznych jakie prowadzimy wspólnie z różnymi partnerami skutkuje widocznymi efektami w postaci dziesiątków uratowanych osób, które się przy okazji tych akcji przebadały i uzyskały wiedzę. Chcemy to kontynuować i polepszać.

Kandydatka do sejmiku, Elżbieta Dziuda-Kampa, dyrektorka szkoły w Mechnicy zwracając uwagę na konieczność podjęcia działań w temacie zdrowia psychicznego powiedziała m.in.: Proponuję intensywniej wprowadzić programy profilaktyczne do przedszkoli i szkół. Jako wieloletni pedagog i dyrektor szkoły, obserwuję ile jest do zrobienia szczególnie w zakresie zdrowia psychicznego. Zwiększenie w placówkach oświatowych  liczby etatów pedagogów i psychologów nie rozwiąże problemów dzieci i młodzieży. Należy edukować dzieci, a także rodziców, jak mądrze korzystać z telefonów, czy Internetu. Uczyć zasad zdrowego żywienia czy wdrażać różnorodność form spędzania wolnego czasu, aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu. Takie programy wymagają sporych nakładów finansowych, o które zdecydowanie będę się starać w sejmiku województwa.

Roman Kolek podsumował, że jako Śląscy Samorządowcy zdajemy sobie doskonale sprawę, że współpraca na każdym szczeblu samorządu w kontakcie z obywatelami i administracją rządową jest fundamentem dobrych rozwiązań. Wskazał, że wobec ostatnich rozstrzygnięć wyborczych w parlamencie, stwarza nadzieję, że da się skonsolidować działalność administracji rządowej i samorządowej w zgodzie dla korzyści obywateli.