Siła kompetencji – kandydaci z powiatu strzeleckiego w wyborach samorządowych

 • 2024-03-13

Śląscy Samorządowcy przedstawili podczas konferencji prasowej 13 marca 2024 r. kandydatów do Rady Powiatu Strzeleckiego, kandydatów ubiegających się o stanowiska burmistrzów czy wójtów oraz kandydatów do Sejmiku Województwa Opolskiego z terenu powiatu strzeleckiego. Śląscy Samorządowcy wystawią również kandydata na Burmistrza Strzelec Opolskich – Henryka Rudnera.

W konferencji uczestniczyli kandydaci do wszystkich szczebli z powiatu strzeleckiego, zarówno Ci, którzy o mandaty radnych czy wójtów i burmistrzów ubiegają się ponownie jak i osoby kandydujące po raz pierwszy.

Obecny wicestarosta Waldemar Gaida, kandydat nr 1 w okręgu 1 –  Strzelce Opolskie – Izbicko zaprezentował główne założenia programu wyborczego KWW Śląscy Samorządowcy do Rady Powiatu Strzeleckiego, które obejmują:

 1. Wsparcie systemu opieki zdrowotnej mieszkańców poprzez rozbudowę szpitala – wzmocnienie zdrowia psychicznego mieszkańców, szczególnie młodzieży w ramach profilaktyki pobytu dziennego, seniorów – oddział i poradnia geriatryczna oraz ZOL-u. Rozwój potencjału diagnostycznego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu nowej generacji: tomografu, rezonansu magnetycznego itp.
 2. Wzmocnienie bezpieczeństwa jakości podróży na drogach powiatowych poprzez zwiększenie nakładów na cykliczne całościowe odnowienie nawierzchni asfaltowych oraz kontynuacja inwestycji strategicznych na drogach powiatowych w konsultacji z zainteresowanymi gminami w ujęciu priorytetów na danym terenie.
 3. Wzmocnienie opieki nad seniorami w ramach rozszerzenia działalności DPS –ów poprzez instytucjonalizację usług aktywizujących, rehabilitacyjnych i opiekuńczych w systemie dziennego pobytu lub usług domowych.
 4. Rozwój oferty kształcenia ponadpodstawowego w powiecie, szczególnie zawodowego w ujęciu potrzeb rynku pracy i rozwoju współpracy z przedsiębiorcami w tym kształcenie modułowe.
 5. Wsparcie osób niepełnosprawnych w wzmocnieniu zasady wszechstronnej dostępności, a także rozwój rodzicielstwa zastępczego poprzez budowę ,,rodzinnych” domów dziecka.
 6. Budowa systemu komunikacyjnego drogowego. Wyprowadzenie ruchu poza tereny zurbanizowane – poza miejscowości – co pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców – lobbing i wsparcie projekcji i budowy obwodnicy Strzelec Opolskich.
 7. Wzmocnienie pozycji pracowników samorządowych powiatu wszystkich branż związanych z zadaniami własnymi poprzez podniesienie wynagrodzenia sektora sfery budżetowej.
 8. Rozwój systemu komunikacji publicznej w ramach Związku JEDŹ z NAMI, w tym zakup nowoczesnego taboru zeroemisyjnego – EKO AUTOBUSY.  

Henryk Rudner – kandydat na burmistrza Strzelec Opolskich przedstawił główne założenia swojego programu wyborczego dla gminy Strzelce Opolskie.

18-ty rok jestem radnym Rady Miejskiej, obecnie jej Wiceprzewodniczącym. Dwukrotnie, w wyborach samorządowych ubiegałem się o fotel Burmistrza Strzelec Opolskich i zamierzam powtórzyć to po raz trzeci. Od 29 lat prowadzę własną działalność gospodarczą – biuro projektowania i nadzoru w budownictwie.

Oto mój program na nadchodzącą kadencję:

 1. Budownictwo – w oparciu o pozyskane już środki budowa budynku komunalnego, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami na wynajem w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, uzbrajanie terenów przeznaczonych pod zabudowę.
 2. Przemysł – współpraca z przedsiębiorcami, stwarzanie dogodnych warunków do lokowania zakładów przemysłowych.
 3. Komunikacja – budowa tras rowerowych powiązanych z sąsiednimi gminami w tym trasy łączącej Osiedle Piastów Śląskich ze stacją PKP, budowa miejsc postojowych dla rowerów, lobbowanie za budową obwodnicy miasta, zabieganie o budowę rond w ciągu trasy nr 94 na skrzyżowaniu z ul. Cementową i ul. Stawową w celu skierowania ciężkiego ruchu na tzw. północne obejście miasta, nowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym przy CKZiU.
 4. Środowisko – dążenie do samowystarczalności energetycznej gminy w ramach Strzeleckiego Klastra Energii, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła budynków mieszkalnych, zagospodarowanie wód opadowych, budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, zielona gmina – łąki kwietne, nasadzenia zieleni, aktywizacja i integracja mieszkańców, aby zmienić i dbać o swoje otoczenie, Park Renardów naszą wizytówką – modernizacja alejek parkowych, pielęgnacja istniejącej zieleni i nowe nasadzenia drzew.
 5. Seniorzy, osoby niepełnosprawne – organizacja opieki wytchnieniowej poza miejscem zamieszkania wraz z miejscem dziennego ich pobytu,  utworzenie punktu konsultacyjnego i informacyjnego.
 6. Dzieci -zaspokajanie potrzeb miejsc żłobkowych i przedszkolnych w tym  budowa nowego obiektu w miejscu szkoły nr 2 przy ul. Wawrzyńca Świerzego, przebudowa tzw. familoka w Kadłubie-Piecu.
 7. Zdrowie – edukacja i programy zdrowotne, organizacja centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.
 8. Turystyka – opracowanie spacerownika po naszej gminie w formie aplikacji i broszur, promocja i wykorzystanie naszej lokalizacji na trasie historycznej drogi królewskiej (Via Regia) oraz jako miasta członkowskiego Nowej Hanzy.

Wraz ze mną o mandat Radnego Rady Miejskiej ubiegać się będzie 23 kandydatów reprezentujący cały przekrój naszego społeczeństwa. “

Kandydaci do Rady Powiatu Strzeleckiego:

Okręg nr 1: Strzelce + Izbicko

1. Gaida Waldemar

2. Pytel Roman

3. Kajstura Halina

4. Bem Edyta

5. Płaszczyk – Waligórska Małgorzata

6. Swaczyna Małgorzata

7. Popów-Bogdoł Joanna

8. Mientus Justyna

9. Sikora Róża

10. Smykała Piotr

11. Macioszek Fabian

Okręg nr 2: Jemielnica + Kolonowskie

1. Ryszard Nocoń

2. Rafał Pocześniok

3. Adelajda Wiechoczek

4. Natalia Mróz-Złoty

5. Wacławczyk Konrad

Okręg nr 3: Zawadzkie 3

1. Szostok Achim

2. Kamil Żyłka

3. Ola Gałuszka

4. Piotr Janoszka

5. Bujmiła Anna

Okręg nr 4: Ujazd + Leśnica

1. Bednarek Waldemar

2. Kauch Tadeusz

3. Szendzielorz Gizela

4. Szopa Sandra

5. Froń Ryszard

6. Knopik Joanna

Kandydaci do Rady Miasta Strzelec Opolskich

Okręg wyborczy nr 1

1. Henryk Rudner

2. Jolanta Osuch

3. Adrian Stiller

4. Katarzyna Jokiel

 5. Ewa Ploch

6. Grażyna Kaletka

7. Adrian Wójcik

8. Eligiusz Stańczak

Okręg wyborczy nr 2

1. Kozioł Arnold

2. Mirosława Stańczak

3. Beata Czempiel

4. Stanisław Breguła

5. Patryk Foik

6. Robert Marek

7. Michał Zachwieja

8. Brygida Wróbel

9. Małgorzata Stanuch

Okręg wyborczy nr 3

1. Artur Glinka  – Rozmierz

2. Teresa Szopa – Kadłub

3. Anita Ochwat – Rożniątów

4. Patryk Biskup- Niwki

5. Gabriela Mandok- Szymiszów

6. Piotr Sowa – Dziewkowice

7. Denis Macioszek  – Warmątowice